Fillimi  Për Ne  FAQ  Kontakti me ne HPD – perqendrimi gjate vitit 2005
HPD do ta kompletoj mandatin e vet

Perafersisht 29.000 kerkesa ishin te paraqitura ne HPD, ne perfundim te Seances Plenare te 30 te HPCC (Komisioni i Kerkesave per Banim dhe Prone) me 18 Qershor 2005, perafersisht 28,000 kerkesa (96.3%) ishin vendosur dhe disa 11,200 kerkesa (38.5%) ishin impelmentuar. Ne lidhje me kerkesat e fundit te mbetura, plani eshte qe keto kerkesa te gjykohen prej HPCC-se ne gushte 2005 perderisa te gjitha do te implementohen deri ne Dhjetor 2005. Perderisa ky eshte nje cak ambicioz, HPD-ja konsideron qe mund te arrihet.

Deri ne fund te vitit, HPD-ja do te siguroj impelementimin efektiv te mandatit te tije me permbushjen e sukne keto prona jane “kthyer tek pronari i drejte”. Me tutje, nepermjet eshte nje pune e vazhdueshme dhe bashkepunimi me IPVQ-te dhe partneret tjere nderkombetare dhe lokal ne fushen e te drejtave mbi prone, HPD-ja do te vazhdon te kontribon per arritjen e pjesve tjera te Standardit te 6 te KSIP.

Skema e propozuar e Qiras

HPD ka zhvilluar skemen e qiras, e cila mund te siguroje qe paraqitesit e kerkesave te suksesshem per te vendosur pronen nen administrimin e HPD-se me kerkesen qe ti leshoj me qira. Kjo do te beje gjenerimin e te ardhurave prej prones se tyre dhe ne te njejten kohe mban te drejtat mbi prone te paraqitesve te kerkesave te sukseshem, keshtu duke ipur bartesit te drejes mbi prone nje opcion te kthejne pronen e tyre diku ne te ardhmen nese ata deshirojne. Me tutje, do te siguroje nje alternative per ti shitur keto prona, dhe te mabje te gjitha keto opcione te hapura ne te ardhmen.

Neper nje skeme te tille te qiras, prona do te mbrohet fizikisht dhe legalisht. Shtese, do ta mbaj te dyja si nje objekt i gjenerimit i te ardhurave dhe si nje mjet per permbushjen e kerekeses se madhe per banim ne Kosove. Ky qellim eshte te beje nje mekanizem te qendrueshem nepermejt fondeve-vetanake.

Cmimi i qirase do te caktohet sipas tarifave siq vijon me poshte:

(1) Cmimi i administrimit se skemes se qirase;
(2) mbajtja e njesitit per banim;
(3) tarifat publike dhe taksat; ne shtes me
(4) shuma net e paguar baresit ligjor te se drejes mbi prone.

Shifet se skema do te formoj, standardizoj, kontrolloj mekanizmin e banimit social ne tere Kosoven. Megjithate, impelmentimi i nje skeme te tille eshte i nenshtruar prej miratimit politik te UNMIK-ut dhe IPVQ-ve.

Skema per Kompenzimin dhe Kthimin per paraqitesit e kerkesave te suksesshem

Vemenjde te veqante do tu ipet pergjate vitit perpara skemes per kompenzim te caktuar ne Nenin 4 te regullores se UNMIK-ut 2000/60. Kjo skeme aplikohet ne dy senario.

Se pari, do te aplikohet ne rastet kur HPCC ka caktuar qe paraqitesi i kerkeses se kategorise A ka te drejten e banimit, dhe paraqitesi i kerkeses se kategorise C ka te drejte mbi prone per te njejten prone. Ne raste te tilla, kategoria A do te kete te drejte per pronesine e prones duke paguar HPD-se te shumes se caktuar dhe kategoria C i cili humb pronen e tije/saj do ti ipet kompenzimi.

E dyta, kur nje paraqites i kerkeses se kategorise A nuk paguan nje shume te caktuar prej Drejtoratit apo ku nuk eshte e mundur prej HPCC-se te beje kthimin e apartamentit paraqitesit te kerkeses se kategorise A, te dytit do ti leshohet nje certifikate per ti ipur atije/saj nje kompenzim fer; paraqitesit te kerkeses se kategorise C ne kete rast do ti ipet posedimi i prones se kerkuar.

Ekzekutimi i kesaj procedure mund te jete efektiv pas nje kalkulimi final i shumave qe duhen paguar. Me rastini e kompletuar deri ne mes te vitit 2005, HPD pastaj do te filloj me kalkulimin e shumave indviduale te kompenzimit te paguar ne secilin rast.

Ndertimet e Kapaciteteve

Nepermjet kumunikimeve me gjygje , ministrite, komunat dhe oraganet tjera, HPD do te vazhdoje duke kontribuar per ndertimin e kapaciteteve permbrenda institucioneve lokale.

Po ashtu do te vazhdon ndertimine kapacitetit te stafit te tije lokal duke lejuar atyre te punojne me ceshtje te pronave komplekse dhe beje nje arsyetim ligjor i avansuar. Ky kapacitet do te siguroje nje bartje te lehte te HPD-se tek strukturat lokale. Ky disproporcion mes numrit te anetareve te stafit lokal dhe nderkombetar dhe prezenca e te me parshmve ne pozitat kyqe ne strukturen e HPD-se si nje indikator qe kapaciteti ne fakt eshte ndertuar.

 

Supported by

©HPD 2004 - Webmaster - Editor

Foreign Affairs-Canada Ministry of Foreign Affairs-Finland Foreign Affairs-Germany Foreign Affairs-Ireland Ministry of Foreign Affairs-Norway Foreign Affairs-Switzerland U.S Department of State   European Union Kosovo Force OSCE UNMIK