Srpski

O KOSOVSKOJ AGENCIJI ZA IMOVINU

Kosovska agencija za imovinu (KAI) osnovana je kao nezavisna agencija usvajanjem UNMIK Uredbe 2006/10 o rešavanju imovinskih zahteva u vezi sa privatnom nepokretnom imovinom uključujući poljoprivrednu i komercijalnu imovinu. UNMIK Uredba 2006/10 je preinačena UNMIK Uredbom 2006/50 pod istim nazivom, što je omogućilo agenciji da ima jasan mandat i da podeli uloge između njena tri glavna tela, Izvršnog sekretarijata, Komisije Kosovske agencije za imovinu (KIZK) i Nadzornog odbora. Nakon što UNMIK Uredba 2006/50 nije produžena i prestala je da ima pravnu važnost 31. decembra 2008. agencija radi u skladu sa zakonom Skupštine Kosova br. 03/L-079 kojim je preinačena UNMIK Uredba 2006/50, a koji je sam po sebi preinacen zakonom skupštine Kosova Br. 04/L-155.

KAI ima mandat da prima i registruje i preko KIZK-a rešava imovinske zahteve koji su nastali kao rezultat oružanog sukoba koji se dogodio između 27. februara 1998. i 20. juna 1999. a u vezi je sa privatnom nepokretnom imovinom, uključujući poljoprivrednu i komercijalnu imovinu. Odluke koje donosi KIZK su predmet žalbe samo pred Vrhovnim sudom Kosova.

KAI radi iz svoje glavne kancelarije koja se nalazi u Prištini (sa pod-kancelarijom u Gračanici); zatim kancelarije u Gnjilanu, Mitrovici (sa pod-kancelarijom i u severnom i u južnom delu grada); u Peći i Prizrenu. Osim toga,UNHCR je otvorio tri kancelarije za imovinska pitanja da bi pružio pomoc svim onim licima koja su podnela imovinski zahtev Kosovskoj agenciji za imovinu a nalaze se u Beogradu,Nišu i Kragujevcu na teritoriji Republike Srbije,zatim u Podgorici u Crnoj Gori i u Skoplju u bivšoj jugoslovenskoj Republici Makedoniji (FYROM).
Vezano za mandat KAI da prima zahteve za privatnu nepokretnu imovinu uključujući poljoprivrednu i komercijalnu imovinu, prijem zahteva počeo je 5. aprila 2006. i završio 3. decembra 2007.
KAI takođe ima mandat da se bavi određenim brojem aktivnosti koje su bile u sklopu mandata Direkcije za stambena i imovinska pitanja (DSIP) koja je osnovana u sklopu UNMIK Uredbe 2000/23, a čije zatvaranje je usledilo nakon osnivanja KAI. Naime, radi se o sprovođenju odluka Komisije za stambene i imovinske zahteve (HPCC) koje su čekale na izvršenje kao i vođenje imovine koja je stavljena pod upravu DSIP-a. Sprovodeći ovaj deo mandata, KAI je povereno pravo, dužnosti i obaveze koje je imala DSIP. Nadalje, imovina DSIP-a preneta je u ruke KAI, a jedan deo osoblja raspoređen je na iste poslove kod KAI.  

KAI pozdravlja i poziva na saradnju sve one koji su zainteresovani za poslove koji su povereni agenciji KAI da bi se uspešno sproveo i ostvario njen mandat.

 

KAI „Direktna linija“
Ako zelite, mozete nas kontaktirati telefonom od Ponedeljka do Petka (08:00-16:30) na +381 38 249 936
Podržavaju
 
2008 © KAI Sva prava zadržana. Ueb dizajn KAI