Srpski

OBUKA ZA PROFESIONALNO USAVRŠAVANJE OSOBLJA KAUVI-a

Priština, septembar 2019

img

U pogledu stalnog profesionalnog usavršavanja identifikovane su potrebe za obukom osoblja o novom zakonu o civilnim službenicima i potrebama zaposlenih, stoga je KAUVI  realizovala trodnevnu obuku zaposlenih menadžerskog i profesionlanog nivo na temu “Zakon o javnim službenicima, novine i izmene u javnoj upravi/civilnoj službi”.

U okviru modula poseban fokus se daje temama vezanim za zakonodavstvo o civilnoj službi/javnim službenicima, klasifikaciji radnih mesta u civilnoj službi, napredovanju, određivanju prioriteta i ciljeva, proceni učinka, disciplini u civilnoj službi, transferima u civilnoj službi i ostalim profesionalni aspekti.

Za implementacionog partenera je odabran Evropski Koledž Kosova. Obuka je deo aktivnosti koje je menadžment KAUVI-a planirao u cilju osposobljavanja i konstantnog stručnog napredovanja osoblja.