Srpski

Odlučeni prvi predmeti vezani za kompenzaciju koji su podneti HPD/KAI

Priština, oktobar 2019

Tokom perioda 25-27 septembar 2019. Godine u Kosovskoj agenciji za upoređivanje i
verifikaciju imovine je održano zasedanje Komisije za imovinske zahteve Kosova (KIZK),
da bi se odlučilo o preostalim imovinskim sporovima predmetima primljenim, registrovanim
i obrađenim i upućenim na odlučivanje u KAI.
Na ovom zasedanju, po prvi put su pred Komisijom predočeni zahtevi u vezi sa vraćanjem
imovinskih prava koja su izgubljena usled diskriminacije.
U ovim slučajevima, Direkcija za imovinska i stambena pitanja je odlučila da podnosioc
zahteva “A” kategorije ima pravo na povraćaj imovine nakon uplate cene privatizaije i
podnosioci zahteva “C” kategorije imaju pravo na kompenzaciju. Vlada Republike Kosova je
donela administrativno uputstvo (VRK) br. 10/2018 o procedurama programa kompenzacije
za sprovođenje odluka Komisije za stambene i imovinske zahteve i fondovi za kompenzaciju
su na raspolaganju, stoga je omogućeno sprovođenje odluka Komisije za stambene i
imovinske zahteve. Na ovom zasedanju, 14 od 132 takva zahteva, su predočeni Komisiji gde
je Komisija za procenu odredila cenu privatizacije i podnosioc zahteve “A” kategorije je
platio taj iznos Agenciji. Nakon odluke Komisije, podnosioci zahteva “C” kategorije sada
mogu da od Agencije traže isplatu njihove kompenzacije.
U okviru svojih nadležnosti Komisija je odlučila o još nekim pitanjiima uključujući i dva
zahteva koje je žalbeno veće KAI pri Vrhovnom sudu poništilo i vratilo izvršnom
sekretarijatu Agencije na ponovnu obradu i odlučivanje od strane Komisije.