Srpski

OBAVEŠTENJE O SUSPENDOVANJU UPRAVLJANJA IMOVINOM

Priština,  16 maj 2018

U skladu sa članom 21 tačka 1 i 2 Zakona br. 05/L-010 o KAUVI, nadležnost da upravlja stambenom, komercijalnom i poljoprivrednom imovinom, koju je ranije imala Direkcija za stambena i  imovinska pitanja (DSIP), i Kosovska agencija za imovinu (KAI), je preneta na Kosovsku agenciju za upoređivanje i verifikaciju imovine (KAUVI).

Ovo upravljanje je na osnovu zakona bilo ograničeno do dana 18. maja 2018 godine. Međutim, nakon preporuka Ombudsmana(zaštitnik građana) br. 551/2017, u kojima se zahteva produžetak zakonskog roka za upravljanje imovinom, Vlada Kosova je usvojila koncept-dokument  o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji.

Pošto su izmene i dopune Zakona o Agenciji u postupku, obaveštavamo vas de će Agencija, poštujući važeća pravila i zakonske odredbe,a na osnovu preporuke Ombudsmana(zaštitnik građana) od dana 18. MAJA 2018 godine SUSPENDOVATI proces upravljanja imovinom i Program zakupa.

Ova mera SUSPENZIJE je privremena  i  ne podrazumeva neophodno pun prestanak uprave, već je suspenzija do okončanja izmena i dopuna Zakona o Agenciji, preko kojih je predviđen produžetak roka za upravljanje imovinom od strane Agencije.

Ovom prilikom vas obaveštavamo da podnosioci zahteva čiji je zahtev uspešno rešen imaju pravo da traže povraćaj u posed imovine u bilo koje vreme, obavestivši Agenciju pismenim putem.

Ovo obaveštenje o SUSPENZIJI važi do obaveštenja o narednoj odluci.

KAUVI ostaje posvećena garantovanju i zaštiti imovinskih prava za sve građanje Kosova bez razlika.

Izvršni sekretarijat KAUVI