Srpski
KOMISIJA ZA IMOVINSKE ZAHTEVE (KPCC)

KPCC je deo Kosovske Agencije za Imovinu (KPA), i osnovana je Uredbom UNMIK-a  2006/10 i 2006/50. Nakon što UNMIK Uredba 2006/50 nije produžena i prestala je da ima pravnu važnost 31. decembra 2008. agencija radi u skladu sa zakonom Skupštine Kosova br. 03/L-079 kojim je preinačena UNMIK Uredba 2006/50. KPA ima mandat da prima i registruje i preko KPCC-a rešava imovinske zahteve koji su nastali kao rezultat oružanog sukoba koji se dogodio između 27. februara 1998. i 20. juna 1999. a u vezi je sa privatnom nepokretnom imovinom, uključujući poljoprivrednu i komercijalnu imovinu. 

Komisija je deo KPA i njoj je poverena nadležnost da odlučuje po zahtevima koje joj uputi Izvršni sekretarijat. KPCC je sastavljena od dva međunarodna i jednog domaćeg člana. Međunarodnog člana imenuje međunarodni civilni predstavnik. Domaćeg predstavnika predlaže predsednik Vrhovnog suda Kosova i potvrđuje Skupština Kosova.

Članovi KPCC su:
G.din Veijo Heiskanen (Finska) je predsedavajuci KPCC-a.  Ranije je bio međunarodni član HPCC veća na Kosovu. Diplomirao je pravo na univerzitetu u Helsinkiju i Harvardu, magistrirao je 1988 a doktorirao pravo 1992 godine. Specializovao je međunarodno pravo, privredno pravo, trgovinsko pravo i pravo iz oblasti interneta. Pre nego što se zaposlio u kompaniji Lalive & Partners u Ženevi, bio je Generalni sekretar i sudija Suda za rešavanje imovinskih zahteva i zamrznutih bankovnih računa u Švajcarskoj od 2001 do 2002godine, direktor Instituta međunarodnog privrednog prava na univerzitetu u Helsinkiju od 1998 do 2000 godine, zamenik šefa pravnog odeljenja Komisije UN-a za kompenzaciju od 1994 do 1998 godine i pravni savetnik za zahteve Iran - SAD u Haškom tribunalu od 1990 do 1994 godine. Držao je predavanja u raznim institucijama kao što su univerzitet u Helsinkiju i akademija za međunarodno pravo u Hagu, bio je povremeni predavač na UN-ovom univerzitetu u Tokiu (1999), radio je u arbitražnoj komisiji međunarodne konferencije za prethodnu Jugoslaviju (1993), i bio je član upravnog odbora stalnog arbitražnog suda za procesuiranje imovinskih zahteva. Autor je brojnih publikacija o međunarodnom pravu, međunarodnoj arbitraži i rešavanju sporova.

G-din  Norbert Wühler (Nemačka) je međunarodni član KPCC. On je diplomirao i doktorirao prava na Univerzitetu  Heidelberg. Trenutno je Direktor Programa za  Obeštećenje u međunarodnoj organizaciji za Migraciju (IOM). Njegova predhodna pozicija bila je Šef Pravne Službe Jedinice Komisije Ujedinjinih nacija za kompenzaciju. (1992-2000). Pravni savetnik predsednika i zamenika generalnog sekretara u Iranu –Tribunal za zahteve Ujedinjinih Nacija (1983-1991), partner za istraživanje u Institutu Max Planck za javno, uporedno i međunarodno pravo u  Heidelbergu (1978-1983) kao i priznati advokat u pravnoj nauci u  Heidelbergu i Mannheimu (1979-1983). On je bio predsednik, član i sekretar nekoliko arbitražnih  međunarodnih tribunala,  bio je savetnik komisije za Zahteve nekretnina u Bosni i Hercegovini i Komisije za zahteve u  Eritreji-Etiopiji, a takođe  je i član upravnog odbora za grupno rešavanje zahteva u stalnom Sudu za arbitražu i jedan od grupe savetodavnih eksperata žrtava učesnika ratnog obeštećenja u Međunarodnom krivičnom sudu. Držao je predavanja i publikacije vezane za međunarodne zahteve za imovinu i nadoknadu, rešavanje sporova, državnu odgovornost i međunarodnu arbitražu.

G. Adem Vokshi je lokalni član KPCC-a. Godine 1975. diplomirao je pravo na Prištinskom Univerzitetu. Od 1975. do 1978. godine, radio je kao pripravnik u Okružnom sudu u Peći. Od 1978. do 1982. godine radio je kao sudija u Okružnom sudu u Mitrovici. Od 1982. do 2009. godine radio je u privatnoj kancelariji u Mitrovici kao advokat, gde je usavršio svoj rad u oblasti građanskog i upravnog prava. G. Vokši je od 2004. do 2006. godine bio predsednik Advokatske Komore Kosova. Predavao je i vodio seminare o raznovrsnim pravnim pitanjima za nacionalne i međunarodne institucije uključujući; Program ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS), Savet Evrope, Sudski Institut Kosova i Advokatska Komora Kosova. Njegova predavanja obuhvataju sledeće teme: zastupanje stranaka na ročištu, dokazi, zastupanje stranaka u parničnim postupcima, odredbe pravnih lekova za manjinske zajednice na Kosovu, primena parničnog, vanparničnog i izvršnog postupka, zaštita žrtve, transparentnost i anti-korupcija u sudskom sistemu Kosova i sprečavanje ekonomskog kriminala. Takođe je vodio seminare o odredbama pravne pomoći. Od 2002. godine, predaje građanski postupak kandidatima na treningu za pravosudni ispit gde takođe od 2008. godine predaje građanski postupak kandidatima na treningu za sudije. G.Azem Vokši je prisustvovao u svim nadležnim sudskim organima na Kosovu uključujući Opštinski sud, Okružni sud, Vrhovni sud. G. Vokši je takođe bivši član Sudskog Saveta Kosova.

KAI „Direktna linija“
Ako zelite, mozete nas kontaktirati telefonom od Ponedeljka do Petka (08:00-16:30) na +381 38 249 936
Podržavaju
 
2008 © KAI Sva prava zadržana. Ueb dizajn KAI