English
KPA Webmap
Download your Decision
Public Access
Search
Search kpaonline:
KPA Claims Property Under Administration

Search claims by Parcel No:
Select the municipality:
Enter the parcel no.:

Please note: When using this facility to search for a property, the original name of the cadastral municipality should be used. KPA records are based on information provided when the claim was submitted and therefore do not reflect changes resulting from the establishment of any new municipalities in Kosovo.

Statistics
  Total claimed properties: 42751

POROSI NGA  AGJENCIA KOSOVARE PËR KRAHASIM DHE VERIFIKIM TË PRONËS

 I/E nderuar vizitor!
 
Kjo është porosia e parë nga Agjencia Kosovare për  Krahasim dhe Verifikim të Pronës (AKKVP). Që nga viti 2006 kemi patur një  komunikim të vazhdueshëm me emrin Agjencia Kosovare e Pronës (AKP) dhe për vite  të tëra kemi prezentuar punën, angazhimin dhe rezultatet e mëdha të Agjencisë në  pranimin, regjistrimin, përpunimin dhe vendosjen e mbi 42 mijë kërkesave për  kontestet pronësore të paraqitura në Agjenci.
 
 Përfundimi me sukses i mandatit të AKP-së  i ka hapur rrugë themelimit dhe  funksionalizimit të Agjencisë Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës  (AKKVP). Pas  miratimit në Kuvendin e  Kosovës dhe publikimit në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës, datë 3.11.2016, ka hyrë në  fuqi  Ligji Nr. 05/L-010 për Agjencinë  Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës.   Themelimi i Agjencisë Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës  është  rezultat i Marrëveshjes për  kthimin, krahasimin dhe verifikimin e regjistrave  kadastralë të arritur në Bruksel në vitin  2011 ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
 
Mandati i Agjencisë së re ka të bëjë me krahasimin  e zgjidhjen e dallimeve në mes të dokumenteve kadastrale origjinale  të marra në Kosovë nga autoritetet serbe para  qershorit vitit 1999 dhe të  dokumenteve  kadastrale aktuale në Republikën e Kosovës, për pronën private,  pronën private komerciale dhe pronën private  të bashkësive fetare. Si dhe zgjidhjen e kërkesave lidhur me pronën e  paluajtshme  private, duke përfshirë  pronën bujqësore dhe pronën private komerciale
 
Meqë AKKVP është trashëgimtare e AKP-së, ju  njoftojmë se me  dispozitat kalimtare të  këtij Ligji përcaktohet se pjesë të mandatit dhe  përgjegjësive të Agjencisë Kosovare të Pronës  (AKP) dhe Drejtorisë për Çështje  Pronësore  Banesore (DÇPB) të bartura në këtë Agjenci do t’i barten Agjencisë  për Krahasim dhe Verifikim të Pronës  kryesisht ato pjesë që kanë të bëjnë me   implementimin e vendimeve të Komisionit për Kërkesa Pronësore Banesore  si dhe  pronave që aktualisht janë nën  administrimin e AKP-së.  Pra, të gjitha çështjet  mandatore të AKP-së dhe DÇPB të papërfunduara do të përfundojnë si pjesë e  mandatit të Agjencisë së re. Po ashtu, në të njëjtën kohë ligji i ri përcakton  që asetet fizike, obligimet kontraktuale   dhe  ato buxhetore të Agjencisë  Kosovare për Prona dhe asetet që më parë i   janë bartur Agjencisë Kosovare për Prona nga Drejtoria për Çështje  Pronësore  dhe Banesore, do t’i barten  Agjencisë së re. Kjo vazhdimësi e bartjes së burimeve njerëzore dhe aseteve fizike  dhe atyre buxhetore, garanton një qëndrueshmëri   me premisa suksesi përgjatë fazës së tranzicionit nga AKP në AKKVP.
 
Duke marrë në konsideratë obligimin ligjor, sipas të  cilit periudha transitore e kalimit të AKP-së në AKKVP do të zgjasë 90  ditë, menaxhmenti i Agjencisë ka marrë një sërë  masash për përmbylljen me sukses të fazës së tranzicionit. Kështu, është  krijuar Grupi për Mbikëqyrjen e fazës tranzicionale i cili është duke menaxhuar  me sukses tranzicionin administrativo-teknik nga AKP- në AKKVP. Ky proces është  shoqëruar me një serë masash dhe aktivtetesh teknike dhe administrative. Gjatë  kësaj kohe, është ideuar, dizajnuar dhe miratuar logoja e Agjencisë së re, të  cilën po e prezentojmë publikisht për herë  të parë me këtë rast.
 
Në anën tjetër është themeluar edhe Grupi për  Ndryshimin dhe Plotësimi e Draft-Rregulloreve që ndërlidhen me punën dhe  mandatin e Agjencisë. Ky Grup me sukses ka arritur të plotësojë 5 rregullore përkatëse  të cilat tashmë i janë dërguar për aprovim Kryeministrit të Republikës së Kosovës.
 
Menaxhmenti dhe stafi drejtues profesional i  Agjencisë ka vazhduar takime dhe kontakte me të gjitha institucionet relevante  vendore si dhe organizata të ndryshme ndërkombëtare. Ne vazhdojmë të besojmë se  nevoja për mbështetje të gjithanshme të AKKVP-së do të shihet me interes nga  partnerët tanë vendorë dhe ndërkombëtarë.
 
Jemi të vetëdijshëm se me themelimin e AKKVP-së një punë e gjatë dhe e vështirë na pret në vitet e ardhshme, megjithatë, stafi i  Agjencisë ka përvojën dhe përgatitjen e duhur profesionale dhe administrative  për të ndërtuar dhe funksionalizuar një Agjenci e cila do të angazhohet në  respektim dhe zbatim të përgjegjësive ligjore për të gjithë qytetarët e Kosovës  pa dallim.
 
Shpresojmë  dhe besojmë se komunikimi ynë i ardhshëm do të zhvillohet në faqen e re të internetit e cila është në përgatitje e sipër.

Me respekt,
 
Florije  Kika
Zv/Drejtore  Ekzekutive, U.D